Privatumo poltika

Bendrosios nuostatos:

Uždaroji akcinės  Bendrovė „Elektra” (toliau –  Bendrovė) privatumo ir interneto svetainės www.elektratrakai.lt (toliau – interneto svetainė) slapukų naudojimo politika (toliau – Privatumo politika) yra skirta asmenims, kurie naudojasi interneto svetaine ar bet kokiomis paslaugomis, kurias teikia  Bendrovė. Privatumo politikoje pateikiama informacija apie  Bendrovės klientų ar kitų fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymą, sudarant ir vykdant sutartis, teikiant paslaugas ar kitu tikslu bendraujant su Bendrove ar Bendrovei su asmenimis, taip pat numatomi asmens duomenų tvarkymo pagrindai ir tvarka.  

 Bendrovė asmens duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), bei kitais teisės aktais, kurie reglamentuoja Asmens duomenų apsaugą.

 

Pagrindinės sąvokos

– Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas), visų pirma, pagal identifikatorių, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri  Bendrovės vardu tvarko asmens duomenis.

Duomenų valdytojas – Uždaroji akcinė  bendrovė „Elektra”, juridinio asmens kodas 181107267, Gedimino g. 24A, Trakai, elektroninis paštas info@elektratrakai.lt.

Slapukas (angl. „cookie”) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant interneto svetainėje ir yra saugoma kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

Kitos šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir ADTAĮ.

 

Tvarkomi asmens duomenys, jų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

 Bendrovė tvarko asmens duomenis siekdama:

– sudaryti ir vykdyti sutartis (nuomos sutartis);

– vykdyti naujų darbuotojų paiešką ir atranką;

– užtikrinti asmenų ir  Bendrovės turto apsaugą, užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms, kontroliuoti, kad jų nebūtų ir laiku jas atskleisti (naudojant vaizdo stebėjimo);

Tikslai, kurių siekdama  Bendrovė tvarko asmens duomenis, ir teisinis pagrindas tai daryti:

1. Tikslas – Sudaryti ir vykdyti sutartis

Teisinis pagrindasSutartis (tvarkyti duomenis būtina siekiant vykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba duomenų subjekto prašymu  imtis veiksmų prieš sudarant sutartį).

Asmens duomenys – Vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinio telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris,
el. pašto adresas (gali būti tvarkomi juridiniam asmeniui atstovaujančio, įgalioto asmens ar nurodyto kontaktinio asmens duomenys (vardas, pavardė, pareigos, kontaktinio telefono numeris, el. pašto adresas ir kiti duomenys pagal sutarties rūšį).

2. Tikslasvykdyti naujų darbuotojų paiešką ir atranką

Teisinis pagrindas – Teisėti interesai (tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesų). Sutartis (tvarkyti duomenis būtina siekiant vykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba duomenų subjekto prašymu imtis veiksmų  prieš sudarant sutartį (kai, siekiant sudaryti darbo sutartį, kandidatas pateikia reikalingus dokumentus).

Asmens duomenys – Kandidato vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta arba gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris, informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybė ir (ar) pasiekimai), informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų naudojimo, vairavimo įgūdžius, informacija apie kitas kompetencijas, taip pat kita informacija, kurią pateikiate gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose). Kandidato specialių kategorijų duomenys apie sveikatą.

3. Tikslas – užtikrinti asmenų ir  Bendrovės turto apsaugą, užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms, kontroliuoti, kad jų nebūtų ir laiku jas atskleisti.

Teisinis pagrindas – teisėti interesai (tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesų.

Asmens duomenys – vaizdo duomenys (kai patenkama į atliekamo vaizdo stebėjimo lauką): kai asmuo lankosi  Bendrovės patalpose ir judėjimo  Bendrovės teritorijoje.  

 

Asmens duomenų gavimo būdai

Asmens duomenys, t. y. bet kokia informacija apie asmenį, kuri leidžia jį atpažinti, yra gaunama toliau nurodytais būdais:

Asmuo gali pateikti pats, kai:

– patenka į atliekamo vaizdo stebėjimo lauką;

– kandidatuoja į paskelbtas laisvas darbo vietas;

–  sudaro su Bendrove sutartis;

– pateikia elektroniniu paštu, telefonu paklausimus, prašymus, skundus, informaciją;

Informacija apie asmenį gali būti renkama automatiškai, kai jis:

– naršo interneto svetainėje, kurioje naudojami slapukai;

Informacija apie asmenį gali būti renkama ir kitais šioje Politikoje nenurodytais atvejais. Taip nutikus  Bendrovė informuoja asmenį papildomai.

 

Asmens duomenų saugojimo terminai

Asmens duomenys saugomi tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Vėliau šie duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai asmens duomenis saugoti įpareigoja teisės aktai, pavyzdžiui, mokestiniais tikslais arba jie gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, duomenys ištrinami taip, kad jų negalima būtų atkurti.

– Sudarant ir vykdant sutartį surinkti duomenys – 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos

– Kandidatų į laisvas darbo vietas asmens duomenys – Kandidato, kuris nebuvo pasirinktas, duomenys saugomo 1 metus (jei asmuo davė sutikimą). Kandidatas, kuris buvo pasirinktas ir su kuriuo buvo sudaryta darbo sutartis asmens duomenys saugomi darbo sutarties galiojimo laikotarpį, o pasibaigus darbo sutarčiai, sunaikinami įstatymų nustatyta tvarka.

– Vaizdo kamerų duomenys – 14 d. 

 

Asmens duomenų teikimas

Bendrovė, įgyvendindama Privatumo politikos nurodytus asmens duomenų tvarkymo tikslus, duomenų subjektų asmens duomenis gali teikti šiems tretiesiems asmenims:

– duomenų tvarkytojams (įvairių paslaugų teikėjams);

– subjektams, teikiantiems paslaugas  Bendrovės prašymu, ( pašto paslaugų teikėjams);

– juridiniams asmenims, padedantiems Bendrovei vykdyti kandidatų;

– bankams, vykdantiems atsiskaitymo operacijas;

– teismams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, valstybės ar savivaldybių institucijoms, turinčioms teisę asmens duomenis gauti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais arba tuomet, kai  Bendrovė šiems subjektams asmens duomenis teikia siekdama apsaugoti teisėtus savo interesus;

– kitiems atsakingai parinktiems verslo partneriams.

 

Asmens duomenų saugumas 

 Bendrovė, siekdama apsaugoti duomenų subjektų asmens duomenis, įgyvendina ir nuolat atnaujina įvairias technines bei organizacines priemones:

–  užtikrina:

– prieigos prie asmens duomenų apsaugą, valdymą;

– prieigos prie asmens duomenų kontrolę;

– asmens duomenų, laikomų elektroninio pašto dėžutėje, saugos kontrolę ir jų panaikinimą panaudojus;

– kad naudojant asmens duomenis galima būtų atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti darbuotojui yra suteiktos teisės;

–  kad pasibaigus Privatumo politikoje nustatytiems asmens duomenų saugojimo terminams duomenys būtų sunaikinti;

–  prieigą prie asmens duomenų suteikia tik tiems darbuotojams, kuriems asmens duomenys yra reikalingi jų funkcijoms vykdyti;

– apriboja neįgaliotų asmenų patekimo į patalpas, kuriose saugomi asmens duomenys, galimybę. 

 

Duomenų subjektų teisės

Vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, duomenų subjektams suteikiamos šios teisės:

  1. teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje;
  2. teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
  3. teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant bendrojo duomenų apsaugos reglamento, ADTAĮ ir kitų teisės aktų nuostatų;
  4. teisę reikalauti ištrinti („teisė būti pamirštam“) savo asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnio 1 dalyje nurodytų priežasčių;
  5. teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas bent vienas iš Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnio 1 dalyje nurodytų atvejų;
  6. teisę į duomenų perkeliamumą, kai asmens duomenys tvarkomi sutikimu pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą arba sutartimi pagal 6 straipsnio 1 dalies b punktą ir duomenys yra tvarkomi automatinėmis priemonėmis;
  7. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktą, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
  8. teisę, kad jam nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas;
  9. teisę gauti pranešimą apie asmens duomenų saugumo pažeidimą.
  10. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Duomenų subjektas Privatumo politikoje nurodytas teises gali įgyvendinti:

– asmeniškai pristatydamas prašymą įgyvendinti teises (toliau – prašymas) į  Bendrovę;

– pateikdamas prašymą Bendrovei. Duomenų subjektas kartu su prašymu įgyvendinti teises turi pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės arba vairuotojo pažymėjimo) kopiją, patvirtintą notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Naudojami slapukai

 Bendrovė naudoja toliau išvardytus slapukus, siekdama užtikrinti efektyvų ir saugų interneto svetainės darbą, pritaikyti ją patogesniam naudojimui:

– CMSSESSIDccee0bc1713c: turinio valdymo sistemos sesijos id, kurio galiojimo trukmė – sesija

– _ga: „Google Analytics“ slapukas, naudojamas naudotojams atskirti.

– _gat_gtag_UA_102318492_1: „Google Analytics“ slapukas, naudojamas norint apriboti užklausų, į „doubleclick.net“, skaičių.

– _gid: „Google Analytics“ slapukas, naudojamas naudotojams atskirti.

 

Kontaktinė informacija 

Duomenų subjektas, turėdamas klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo, Privatumo politikos nuostatų ar norėdamas įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises gali kreiptis į:

Uždaroji akcinė  bendrovė „Elektra”
juridinio asmens kodas 181107267,
Gedimino g. 24A, Trakai,
elektroninis paštas 
info@elektratrakai.lt
Telefonas: +370 687 19828.

Privatumo politika peržiūrima ne rečiau kaip kartą per 2 metus.  Atnaujinta Privatumo politiką yra paskelbiama Bendrovės interneto svetainėje.

 

Atnaujinta 2021-09-20